praktijk test

Zowel eenvoudige als complexe vraagstukken gaan we niet uit de weg.

We stimuleren samenwerking met andere ouders, verzorgers of met een instanties die voor de vraag of de wens van de ouders de gewenste ondersteuning kunnen bieden. We denken out of de box vooral daar waar de vraag van ouders en verzorgers buiten de bestaande kaders valt en we andere mogelijkheden zien of willen uitproberen. We verbinden graag ouders en professionals met elkaar. 

 

In de praktijk van de voorschoolse educatie, de kinderopvang, het onderwijs en de zorg is gebleken dat de samenwerking met de ouders van groot belang is. Dat maakt het mogelijk om zonder indicatie toch de zorg die een kind nodig heeft te organiseren.

 

Voorbeelden: De Peuters met het syndroom van down die welkom zijn bij een peutercentrum in de wijk en door mogen gaan op de basisschool die gekoppeld is aan het peutercentrum. Daarnaast is het realiseren van een inclusief aanbod, zoals een samen naar schoolklas en inclusieve kinderopvang, voor kinderen met een fysieke, mentale of meervoudige beperking een mooi voorbeeld waarin we ook de samenwerking met bestaande initiatieven opzoeken en daarin o.a. samenwerken met de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind.

Met scholen en kinderopvang ontwikkelen we graag een aanpak waarbij ouders een gelijkwaardige gesprekspartner zijn.

De aanpak van stichting Vreedzaam en de dialogische benadering werken heel goed en we hebben in het wijkwelzijnswerk, het onderwijs en de voorschoolse educatie veel ervaring hiermee opgedaan en doen dat nog steeds.

 

We faciliteren dat ouders zich met elkaar willen verbinden en vanuit die betrokkenheid elkaar steunen bij het opvoeden en opgroeien van jeugdigen

(leeftijd 0-23). 
Voorbeelden: Opvoedbijeenkomsten om te verbinden zoals het stedelijk netwerk Ouders van Betekenis in Utrecht. We luisteren naar de verhalen van ouders en zetten die op onze website zodat andere ouders ervan kunnen leren en contact met elkaar kunnen leggen

 

 

Eigenwijs in de wijk draagt er graag aan bij dat je aan de gang kan met je eigen actuele vraagstuk. Dat kan een individuele casus zijn, een maatschappelijk initiatief of een samenwerkingsissue. Je gaat er mee aan de gang en lost het op terwijl je leert. Deze inzichten neem je mee terug naar je achterban of organisatie en draagt er zorg voor dat het daar ook onderdeel wordt van de werkwijze. De voorbeelden zetten we graag op onze website.  

Hoe gaan we dat doen?

Door te starten met een persoonlijke casus van een ouder of wijkbewoner die vast is gelopen in de systeemwereld. We formuleren een gezamenlijk vertrekpunt van handelen waarin alle betrokken gelijkwaardig partner zijn. We gaan op zoek naar waar doorbraakkansen liggen en gaan dat doen. Zolang we daar geen wetten mee overtreden zoeken we de grenzen op vanuit de gedachte: Doen wat nodig is! Hieruit trekken we lessen om die voor een breder voetlicht te brengen.  Daarbij committeren we ons niet alleen aan een individueel vraagstuk, maar ook en vooral aan het achterliggende vraagstuk. Welk vraagstuk staat er voorop, of anders gezegd wat staat er in de weg om trouw te blijven aan je bedoeling. Dat betekent dat we ook meedenken in wat betekent dit voor betrokken organisaties en systemen, richtlijnen en protocollen.